Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering

Kehtestamine
30.09.2020

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu. OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja Soojuse tee 18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus uutele tootmis- ja laohoonetele Tarmeko tootmisasutuse laiendamiseks, lahendutakse liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustatus, määratakse haljastuse põhimõtted ning seatakse keskkonnatingimusi tagavad nõuded.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee maakasutuse juhtfunktsiooni osas sotsiaalmaast ja põllumajandusmaast (reserveeritud ärimaa) tootmismaaks. Planeeritud on neli tootmismaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa (tänava) krunt. Tootmismaa kruntidele on krundi kasutamise sihtotstarveteks määratud tootmishoone maa, laohoone maa, kontori- ja büroohoone maa koos vastava protsentuaalse jaotusega. Krundi ehitusõigusega määratud lubatud suurim hoonete arv krundil varieerub kolmest viieni, lubatud suurim ehitisealune pind kuuest tuhandest kaheteistkümne tuhandeni, suurimaks lubatud korruselisuseks on määratud kolm, hoonete lubatud suurimaks suhteliseks kõrguseks on kaksteist meetrit. Planeeringuga on antud võimalus tootmis- ning laohoonete ja -rajatiste tihendamiseks kruntidel Lõõtspilli tee 2, Soojuse tee 14 ja Soojuse tee 18, mis on vajalik tootmistegevuse terviklikuks arendamiseks. Uuel ehituskrundil Pos 1 on ette nähtud üksnes laohoonete rajamine. Juurdepääsud kruntidele on ette nähtud Soojuse teelt ja Kollu teelt. Planeeringu elluviimiseks on vajalik välja ehitada Kollu teele kergliiklustee ja kõnnitee alates Soojuse teest. Veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon on planeeritud AS Tartu Veevärk ühisvõrkudest. 

Detailplaneeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegilise hindamine (edaspidi ka: KSH), mille käigus tuvastati olulise negatiivse mõju ilmnemisvõimalikkus planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus. Keskkonnamõju strateegilise hindamine tulemused on planeeringulahenduses arvesse võetud ja lisatud planeeringusse.

Planeeringule ja KSH aruandele on andnud kooskõlastuse Maanteeamet, Terviseamet, Keskkonnaamet ja Päästeamet. Kõikide eelnimetatud asutuste poolt esitatud märkustega ja kooskõlastustingimustega on arvestatud ja tehtud dokumentides vajalikud muudatused. Planeeringu lahenduse on heaks kiitnud Elektrilevi OÜ, AS Tartu Veevärk, AS Tartu Keskkatlamaja ja Telia Eesti AS.

Avalik arutelu

Luunja valla Lohkva küla asuva OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik avaldus arvamustega. Avaliku arutelu tulemusel jäid esitatud vastuväited ja ettepanekud üles. Avalikustamise käigus ei leitud kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja ei jõutud kokkuleppele.

Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu (vt vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 48). Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja Soojuse tee 18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus uutele tootmis- ja laohoonetele tootmisasutuse laiendamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuga koos koostati KSH, mis tuvastas olulise negatiivse mõju ilmnemisvõimalikkuse planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus. KSH tulemused on planeeringulahenduses arvesse võetud ja lisatud planeeringusse. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-22.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad:

Eskiisi avalik väljapanek

Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.05 – 19.06.2018. Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimus 06.08.2018 kell 18:00 Luunja vallamajas. Avaliku väljapaneku ajal laekus neli kirjalikku avaldust arvamustega, lisaks tehti kaks ettepanekut avalikul arutelul. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused ja täiendused.

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on 14. aprilli 2016. a otsusega nr 25 lõpetanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:0089) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja algatanud OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja 18 kinnistuid. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi tootmisasutuse laiendamiseks. Planeering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00). 

Planeeringuga seonduvad dokumendid:


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.