Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksusele ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala kruntida ja määrata ehitusõigus kuni kahe maksimaalselt kolmekorruselise kergetööstus-, kaubandus-, teenindus-, büroohoone rajamiseks ning rattasõidu staadioni rajamiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja Vallavolikogu otsus

Luunja vallas, Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu (DP) kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohtadele laekunud arvamused

Keskkonnaameti kiri KSH algatamata jätmise osas

Päästeameti kiri KSH algatamata jätmise osas

AS Tartu Veevärgi kiri KSH algatamata jätmise osas

______________________________________________________________________________

 

Detailplaneeirngu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, KSH mittealgatamine menetlusetapp on läbi!

Luunja Vallavolikogu otsus

Luunja vallas, Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu (DP) kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohtadele laekunud arvamused

Keskkonnaameti kiri KSH algatamata jätmise osas

Päästeameti kiri KSH algatamata jätmise osas

AS Tartu Veevärgi kiri KSH algatamata jätmise osas

______________________________________________________________________________

Detailplaneeirngu lähtetingimustele seisukohtade küsimine - menetlusetapp on läbi!

Luunja vallavalitsus kaalub üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamist Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksusele eesmärgiga kaaluda üldplaneeringu kohasele väike- ja kuni 6-korruseliste korterelamute maale võimalusi kuni 3-korruselise kergetööstus-, ja äriotstarbelise hoonestuse ning rattasõidu staadioni (pumptrack) rajamiseks ja üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmist.

Vastavalt PlanS § 81 lg 1 saab esitada ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtadele. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 17.03.2021.

Eelnõu: „Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu lähtetingimused, planeeringuala piir ja suurus"

Eskiis

Luunja vallas, Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu (DP) kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.