Menetluses detailplaneeringud

Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneering

Avalik arutelu

Luunja Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 50 võeti vastu Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus 19.10-01.11.2020 ja millele laekus 4 avaldust kokku 11 arvamusega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.01.2021 kell 17.00 Luunja vallamaja volikogu saalis (Puiestee tn 14, Luunja alevik). Vallavalitsusel on õigus, lähtuvalt Covid-19  viiruse  levikust,  vajadusel  muuta  arutelu toimumise kohta või arutelu edasi lükata. Muudatustest Teavitatakse valla kodulehel https://luunja.ee/ hiljemalt 04.01.2021.

 

Avalikustamine
30.09.2020

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikustamisele suunanud Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringuPlaneeringuga nähakse ette maa-alale 11 üksikelamu maa krunti, millest ühele on antud ka 50% äri otstarvet, suurustega 2283-7135 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja olenevalt krundi suuruset ühe kuni kahe abihoone rajamiseks ehitiselause pindalaga vastavalt väiksematel kruntidel 300 m² ja suurematel 350 m². Äriosakaaluga krundile on antud ehitusõigus kahe hoone rajamiseks. Põhihooned on lubatud kõrgusega 9 m, abihooned 5 m. Lisaks kavandatakse krundid teedele, tehnorajatistele ja üks üldmaa krunt. Juurdepääsuks elamugrupile on planeeritud uus avalik tee algusega Rõõmu-Viira teelt. Rõõmu-Viira tee ja Aovere-Luunja tee äärde on reserveeritud maa perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks. Veevarustus on planeeritud ühisest puurkaevust, reoveekanalisatsioon on lahendatud ühise reovee väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuseks on ette nähtud tuletõrje veevõtumahuti rajamine. Lisaks määratakse planeeringuga kavandatud hoonetele arhitektuurinõuded, antakse lahendus muudele tehnovõrkudele, ala heakorrale ja määratakse servituudi vajadused. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringu on kooskõlastanud Päästeamet, Maanteeamet, Terviseamet ja Põllumajandusamet. Kõik kooskõlastustingimused on planeeringusse sisse viidud. Planeeringu lahenduse on heaks kiitnud Elektrilevi OÜ.

 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.