Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kehtestamine

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette kinnistule kolme uue elamukrundi kavandamine. Olemasoleval kinnistul säilitatakse olemasolev elamukompleks. Uutele ehituskruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu (vt vallavolikogu 22.08.19 otsust nr 49). Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha. Planeeringuga nähakse ette kinnistule kolme uue elamukrundi kavandamine suurustega 2345-2534 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamule koos abihoonetega. Kruntidele juurdepääsuks planeeritakse algusega Roobi teelt uus juurdepääsutee. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-06.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad:

Algatamine

Luunja vallavalitsus on 14.07.2009.a. korraldusega nr 213 algatanud detailplaneeringu koostamise: Rõõmu külas Männisalu maaüksusele (43201:001:0675) ja lähialale. Planeeritava ala suurus on ca 4,1 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku tegija on Riina Rešetova. Detailplaneeringu ülesandeks on kaaluda Männisalu maaüksusele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, maa kruntimine ning osaline sihtotstarbe muutmine. Lubatud maakasutuse sihtotstarbed on elamumaa ja transpordimaa, elamumaa krundi minimaalne lubatud suurus on 1500 m². Igale planeeriatavale elamumaa krundile on lubatud püstitada 1 kuni 2-korruseline elamu ja kuni 2 1-korruselist abihoonet.

Planeeringuga seotud dokumendid:


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.