Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringualale moodustatakse kolm ligikaudu 0,9 ha suurust elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamukruntidele on ette nähtud üksikelamu ja abihoonete rajamine. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud lokaalselt puurkaevu ja omapuhastite baasil. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Vastuvõtmine ja avalikustamine

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse. Planeeringuala hõlmab Põvvatu külas Mäeantsu maaüksust suurusega 2,78 ha. Planeeringualale moodustatakse kolm ligikaudu 0,9 ha suurust elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamukruntidele on ette nähtud üksikelamu ja abihoonete rajamine. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud lokaalselt puurkaevu ja omapuhastite baasil. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 20.01-02.02.2020 Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Arvamuste küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 30.11.2019 k.a posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on umbes 2,8 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeritava maa-ala põhjapoolsele osale kuni kolme üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.