Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu (26.03.2021). Planeeringualale moodustatakse elamumaa krunt, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 305 m² ja kõrgusega kuni 8 m põhihoone ja 5 m abihoone. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud ühisvõrkudest. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu (01.02.2021). Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse elamumaa kinnistust Timmi tee 14 kaks krunti: üksikelamu maa krunt ning tee ja tänava maa krunt. Elamukrundile suurusega 2076 m² antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 305 m² ja kõrgusega kuni 8 m põhihoone ja 5 m abihoone. Hoonetele on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Tee krundile on kavandatud juurdepääsutänav planeeritavale uuele ehituskrundile ning ka naaberkinnistule Timmi tee 14a juurdepääsuks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga saab tutvuda 22.02.-07.03.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Algatamine

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi Timmi tee 14 maaüksusele ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ning mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lähtetingimused

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.