Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneering

Algatamine
30.06.2020

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksustele. Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus supelranda ja sadamat teenindavale hoonele, muuta paadihoiuala asukohta ning kavandada planeeringualale karavaniparkla, lisaks lahendada krundijaotus ning juurdepääsuteede ja liikluskorralduse põhimõtted. Planeeringuala suurus on ca 8,4 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, muinsuskaitse eritingimused, vajadusel ehitusgeoloogilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel.

Detailplaneeringuala piiride ja suuruste muutmine

Luunja Vallavolikogu on muutnud otsusega 18.06.2020 nr 39 algatatud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringuala piire ja suurust seoses planeerimise käigus ilmnenud juurdepääsu lahendamise vajadusega Aedniku tn 10b, Jõesadama tn 8 ja Jõesadama tn 8a kinnistute maa-alal ja AS Emajõe Veevärgi planeeritava rajatisega. Lisaks laiendatakse planeeringuala katastriüksusele tunnusega 43201:001:2093 (Emajõgi), et tagada kogu puhkeala ja sadama maa-ala terviklik lahendus.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.