Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneering

Ettepanekute küsimine
02.09.2020

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 03.10.2020.

AvalikustamineLuunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse

Planeeringuga moodustatakse 1 elamu maa krunt suurusega 8000 m², mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krundid. Muus osas säilib senine põllumaa maakasutus. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 14.06-13.07.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik. Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 22.07.2021. a kell 15:00 Luunja vallamajas.

Algatamine

Planeeringuala suurus on ca 4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.