Menetluses detailplaneeringud

Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku ca 2 ha. Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.