Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele. Planeeringuala suurus on 18454 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.