Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kavastu külas Päikse (43203:002:0138) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Päikse (43203:002:0138) maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja  ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Kavastu külas Päikse (43203:002:0138)  kinnistut suurusega 8094 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks.  Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus

 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.