Menetluses detailplaneeringud

Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kuue üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksust suurusega 2,97 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. .

Luunja vallavolikogu otsus 29. aprill 2021 nr 30


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.