Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Hundiuru maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.