Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneering

Algatamine
24.07.2020

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas Siku maaüksusele ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 5,3 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnangja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. 

Ettepanekute küsimine
19.04.2021

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 21. juuni k.a.

Avalikustamine

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeringuga  moodustatakse1 pereelamu maa krunt suurusega 1 6721 m², mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krundid. Muus osas säilib senine põllumaa maakasutus. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub ajavahemikul 10.05-08.06.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik. Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 21.06.2021. a kell 16:00 Luunja vallamajas.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.