Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneering

Algatamine
23.07.2020

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaalale ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist.

Ettepanekute küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 20. juuni k.a.

Laekunud seisukohad:

 

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.