Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine
25.08.2020

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette elamukrundi moodustamine suurusega 5001 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku 300 m², põhihoone kõrgusega maks. 8 ja abihoone 5,5 m. Juurdepääs planeeritakse Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Planeeringulahendus järgib Luunja valla üldplaneeringut. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu (23.06.2020). Planeeringuala suurus on 7,34 ha. Planeeringualale nähakse ette uue ehituskrundi moodustamine suurusega 5001 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Elamukrundile juurdepääsuks on kavandatud eraldi transpordimaa krunt algusega Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 20.07-02.08.2020 Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Arvamuste küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 25.09.2019 k.a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele.

Planeeringuga seonduvad dokumendid:


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.