Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine
25.08.2020

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu. Lembitu maaüksuse detailplaneeringuga nähakse ette Lembitu maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks suurustega 1662 m² ja 3391 m². Kruntidele antakse ehitusõigus ühele üksik- või kaksikelamule ja ühele abihoonele ehitisealuse pindalaga kokku kuni 20% krundi pindalast, kõrgusega 8 m. Lisaks moodustatakse tee maa krundid olemasolevatele teedele. Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon lahendatakse AS Tartu Veevärk võrkudest. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.