Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on u 3,3 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.