Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneering

Menetluse pikendamine
04.09.2020

Luunja vallavolikogu otsustas pikendada vallavolikogu 25.05.2006. a otsusega nr 5-14.1. „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Kasepõllu maaüksusele" algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaega ja määrata menetluse lõpetamise tähtajaks 01. juuli 2021.

 

 

 

 

 

Eksperthinnang

 

Detailplaneeirngu lahendused:

14.01.2021 Kasepõllu detailplaneeringu redaktsioon (lõunaosa)

01.09.2021 Kasepõllu detailplaneeringu eskiis (põhjaosa)

 

Menetlusdokumendid:

25.05.2006 Luunja Vallavolikogu otsusega nr 5-14.1 detailplaneeringu algatamisest

08.06. 2007. a Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 244 detailplaneeringu vastuvõtmisest

21.05.2009 Luunja Vallavolikogu otsus nr 35 KSH algatamisest

Detailplaneeringu KSH aruanne

KSH lisad, sh alternatiivid

21.11.2014. a Keskkonnaameti kiri - detailplaneeringuga ei ole ehituskeeluvööndi vähendamine, lähtuvalt kalda kaitse eesmärkidest, põhjendatud.

8.07.2016 – Keskkonnaameti poolt mullastiku uuringu heakskiit

04.10.2016 Keskkonnaameti kiri Emajõe kalda ehituskeeluvööndi ulatusest Kasepõllu maaüksusel

30.11.2017  Õiguskantsleri seisukoht ehituskeeluvööndi arvutamise kohta

22.02.2018 Keskkonnaministeeriumi seisukoht Emajõe ehituskeeluvööndi arvutamise kohta

09.12.2019 Valla vaie 08.11.2019.a Maa-ameti otsusele Kasepõllu katastriüksuse andmete muutmisest

20.12.2019 Maa-ameti vastuskiri vaidele

27.08.2020 Luunja vallavolikogu otsus nr 47 detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja määramise kohta

01.09.2020 Rahandusministeeriumile esiatatud põhijoonis

Rahandusministeeriumi kiri 14.10.2020 – ei vasta MP-le

16.11.2020 Rahandusministeeriumile esiatatud põhijoonis

Rahandusministeeriumi kiri 14.12.2020 – ei vasta MP-le


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.