Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneering

Avalik väljapanek

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu (29.03.2021). Planeeringuala suurus on u 1,0 ha. Planeeringuga nähakse ette Ringraja tee 17 kinnistu  jagamine kaheks üksikelamu maa krundiks suurustega 3424 m² ja 6348 m².  Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Juurdepääs kavandatakse Ringraja teelt. Veevarustus ja reovee ärajuhtimine lahendatakse lokaalselt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.04.-28.04.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Arvamuste küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta. Planeeringuga nähakse ette Ringraja tee 17 kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa krundiks suurustega 3424 m² ja 6348 m².  Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Juurdepääs kavandatakse Ringraja teelt. Veevarustus ja reovee ärajuhtimine lahendatakse lokaalselt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 21.02.2021k.a posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi kahe üksikelamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on u 1,0 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.