Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kabina külas Vare maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kabina külas vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette Vare kinnistu jagamine neljaks elamukrundiks. Olemasoleval kinnistul säilitatakse olemasolev elamukompleks, lisaks antakse ehitusõigus kolmele uuele üksikelamule koos abihoonetega. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu (vt vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 50). Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha. Planeeringuga nähakse ette kinnistu jagamine neljaks elamukrundiks. Olemasoleval kinnistul säilitatakse olemasolev elamukompleks, lisaks antakse ehitusõigus kolmele uuele üksikelamule koos abihoonetega. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-06.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad:

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on u 2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks kuni neljaks üksikelamumaa krundiks ning neile ehitusõiguse seadmist. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.

Planeeringuga seonduvad dokumendid:


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.