Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneering

Teade detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest
03.09.2020

Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud vallavolikogu 27.08.2015.a otsusega nr 36 kehtestatud Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu krundi Pos 4 osas.

Arvamuste küsimine osalise kehtetuks tunnistamise osas
03.07.2020

Tulenevalt PlanS § 140 lg 3 on võimalik avaldada arvamust Luunja vallavolikogu otsuse eelnõu „Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi Pos 4 osas" kohta. Arvamused tuleb esitada kirjalikult Luunja vallavalitsusele aadressile Puiestee 14, Luunja alevik või e-kirjaga aadressil: luunjavv@luunja.ee. Arvamuse esitamise tähtaeg on 05.08.2020.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.