Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Lohkva külas 2014. a algatatud poolelioleva Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning Vallavolikogu on algatanud maa-alal uue detailplaneeringu koostamise. Uue detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Aia kinnistut ja planeeringuala ulatuses Ratasvälja tee L1 kinnistut. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.