Toetusvõimalused

TOETUSVÕIMALUSED

Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamine

Luunja valla omaalgatuslike projektide esitamise tähtaegadeks 2018. aastal on

1. aprill ja 1. oktoober.

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 31. oktoober.

Alates 01.10.2015 muutus omaalgatuslike projektide toetamine ja tegevustoetuse taotlemine. uus kord kehtestati Luunja vallavolikogu 27.08.2015. a määrusega nr 34 "Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas" .

Määruse lisad dokumendiformaadis:

Lisa 1. Omaalgatuse taotlusvorm
Lisa 2. Omaalgatuse toetuse  leping
Lisa 3. Omaalgatuse aruande vorm
Lisa 4. Tegevustoetuse taotlusvorm
Lisa 5. Tegevustoetuse leping
Lisa 6. Tegevustoetuse aruande vorm

Konkursi eesmärk on valla elanike omaalgatuse ja aktiivsuse tõstmine, kohaliku elu arendamine ning kultuuri- ja spordielu edendamine Luunja vallas. Rahastatavad projektid peavad olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginema valla ja/või külade arengukavadele.


Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiad ning –stipendiumid

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. oktoobrini!

Kultuuri- ja spordistipendiumid määratakse spordi-ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi või kultuuriprojektide teostamiseks või edendamiseks ning sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel. 

Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras. Vallavalitsus kuulutab vastavad konkursid välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega 

 

 Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuut


Spordi-ja kultuuripreemia määratakse väljapaistvate sportlike ja loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.


Preemiate alaliigid:

preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;

preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;

preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;

preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

 

Tähelepanu!

Ettepanekud preemia määramiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 10. jaanuariks.

 

Luunja valla stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele noortele suunatud tegevuse ja vaba aja sisustamise projektide ning ürituste korraldamise kaudu, selle eest tasu saamata. Tegevuse märksõnaks on „Noorelt noortele!“.

Stipendiumi saajaks võivad olla:

 üliõpilased kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel ja kellel puuduvad võlgnevused ja kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;

 kutsekoolide õpilased, kes õpivad keskkooli baasil, kellel pole mitterahuldavaid hindeid ja kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.


Oluliseks kriteeriumiks on aktiivsus ning valmidus Luunja valla noorte tegevuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.


Stipendiumifondi suurus määratakse kindlaks valla eelarvega.


Stipendiumi statuudi leiab siit.

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb