Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnamõju hindamise teated


Luunja Vallavolikogu on 28.01.2016 otsusega nr 4 jätnud algatamata Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda Padila maaüksuse elamukruntideks jagamist ja kruntidele ehitusõiguse seadmist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning püstitamiseks. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja arhitekt Merike Raid, kehtestaja Luunja Vallavolikogu.


Luunja Vallavolikogu on 28.01.2016 otsusega nr 5 jätnud algatamata Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeritavale maa-alale elamukrundi moodustamist ja ehitusõiguse seadmist korterelamute projekteerimiseks ja püstitamiseks. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja OÜ Raid Invest, kehtestaja Luunja Vallavolikogu.


Luunja Vallavolikogu on 28.01.2016 otsusega nr 6 jätnud algatamata Kavastu puurkaevu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on välja selgitada võimalus krundi moodustamiseks, ehitusõiguse seadmiseks puurkaevu rajamiseks ja veehaarde sanitaarkaitseala määramiseks Kavastu külas aiamaade, Mari (43203:002:0364), Kavastu 5 (43203:002:0010), Krissu (43203:002:0349, Kastani (43203:002:0313), Pärna (43203:002:0308), Sireli (43203:002:0311), Tiigi (43203:002:0325), Piiri (43203:002:0251 ) ja Sõle (43203:002:0363) maaüksuste vahelisele alale jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Luunja Vallavolikogu on 29.V.2014 algatanud Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud 29.X.2015 otsusega algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda Linna maaüksusest ärimaa krundi eraldamist, Gaasimaja tee 15 maaüksuse kasutamise sihtotstarbe muutmist ärimaaks ning planeeringuala kruntidele ehitusõiguse määramist. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja Tartu Maakorralduse OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel www.luunja.ee ja tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.
Luunja  Vallavalitsus teatab, et Luunja Vallavalitsuse 5. jaanuari 2013 korraldusega nr 5 jäeti algatamata Luunja aleviku veemajanduse jätkuprojekti keskkonnamõju hindamine.

Luunja Vallavalitsuse seisukoht on vajalik lähtuvalt Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruse nr 34 lisas 2 toodule: "Keskkonnamõju eelhindamise juhendi kohaselt antakse projekti elluviimise ajal esineva keskkonnamõju (ehitusaegse mõju) ning projekti elluviimise tagajärjel tekkiva keskkonnamõju hinnang. Eelhinnangule ja kontroll-loendile lisatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevalt otsustaja seisukoht eelhinnangu kohta". Luunja Vallavalitsus on otsustaja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 7 lg 1 tulenevalt, sest väljastab vajalikud tegevusload (projekteerimistingimused, ehitusluba, kasutusluba).

Keskkonnamõjude eelhindamise aruandest lähtudes ei kuulu projektiga kavandatav tegevus KeHJS § 6 lg 1 nimistusse, mille puhul tuleks kindlasti algatada keskkonnamõju hindamine. Samuti on analüüsitud KMH vajalikkust KeHJS seaduse § 6 lg 2 toodud tegevuste ja Vabariigi valitsuse määruses "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrus nr 224) toodud künniskoguste alusel. Sellises mahus tegevust ei ole määruses otseselt toodud. Samas võib tegevust käsitleda kui muud tegevust, millega võib kaasneda oluline keskkonnamõju. Koostatud aruandest tulenevalt ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamõju (hinnatud on infrastruktuuri rajamist, kasutamist kui ka võimalikku lõpetamist). Kavandatava tegevuse lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid,

hoiualasid, püsielupaikasid.

 

Osa planeeritavast reoveetorustikust planeeritakse 100 m ulatuses paralleelselt kaitsealuse Luunja pargiga ja ligikaudu läbib 10 m ulatuses  Luunja pargi territooriumi. Pargi ja selle lähiümbrus on elupaigaks III kaitsekategooria liikidele valge-toonekurg  (Ciconia ciconia) ja kodukakk (Strix aluco). Kavandatavad  tegevused ei oma olulist keskkonnamõju ning ei mõjuta oluliselt Luunja parki ega seal olevaid eelnevalt nimetatud linnuliikide  elupaiku.

 

Tegevusega kaasneda võivad mõjud (vee, pinnase, või õhu saastuse, jäätmetekke, müra, vibratsiooni, lõhna) on ajutised ning lõppevad pärast projekti elluviimist. Veevarustuse- ja kanalisatsiooni olemasolu on üheks eelduseks paljudele teistele tegevustele ning lähtudes aruande analüüsist, kaalub positiivne mõju ülesse ajutise negatiivse häiringu ja mõju.

Eelnimetatud otsusega on võimalik tutvuda Luunja Vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa) ja valla veebilehel www.luunja.ee

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb