« Tagasi

Luunja vallavolikogu 27.02.2020 istung

1. Luunja valla 2020. a eelarve teise lugemise jätkamine. Ettekanne Hille Luts

2. Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

3. Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekanne Evelin Karjus

4. Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2020. a tööplaani kinnitamine. Ettekanne Aavo Arrak.

6. Ülevaade volikogu revisjonikomisjoni 1.11.2019. a toimunud Luunja Varahalduse SA  kontrollimisest. Ettekanne Aavo Arrak

7. Luunja Varahalduse SA seisukoht revisjonikomisjoni kontrollaktile. Ettekanne Harri Lepp

8. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord muutmine. Ettekanne Kairit Pahk

9. Riigile kuuluvate kõrvalmaanteede  kohalikule omavalitsusele üleandmine. Ettekanne Raido Kutsar

10. Vallavara võõrandamine mitterahalise sissemaksena AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali

11. Projekti „Kavastu küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" omafinantseeringu garanteerimine. Ettekanne Raido Kutsar

12. Luunja valla 2020. a eelarve kinnitamine. Ettekanne Hille Luts

13. Info