Lasteaedade järjekord

Laste lasteaedadesse vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel. Lapse lasteaianimekirja kinnitamise järel sõlmitakse lapsevanema või eestkostjaga lasteaiakoha kasutamise leping.


Lasteaedade järjekorda  peetakse Luunja vallas elektrooniliselt. Lapse järjekorda arvamise aluseks on lapsevanema või eestkostja avaldus lasteaiakoha saamiseks.

E-järjekorrast saab otsida last isikukoodi järgi. Valik "1" on lapse rahvastikuregistri järgne teeninduspiirkonna lasteaed, valikud "2" ja "3" on lapsevanema eelistused teise ja kolmanda valikuna. Lapsed, kelle ainsaks valikuks on "3" , on järjekorras olevad lapsed, kes ei ela rahvastikuregistri andmetel Luunja vallas.

Rühmade komplekteerimine.
Lasteaedade direktorid koostavad rühmade algsed nimekirjad hiljemalt iga aasta 1. aprilliks, seejärel rühmad komplekteeritakse ning hiljemalt 31. augustiks esitavad lasteaedade direktorid kinnitatud rühmade nimekirjad vallavalitsusele. Õppeaasta jooksul vabanevatele kohtadele võetakse lapsi kohasoovijate registri alusel, pakkudes kohta sobivas vanusegrupis esimesel positsioonil oleva lapse vanemale või hooldajale.

Kohatasu Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud vallavolikogu 19. detsembri 2013 a määrusega nr 76  "Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades" ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda SIIN


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb