Üldplaneeringu menetluse teated

« Tagasi

Väärtusliku maastiku uuringu tutvustus 9. juunil Luunja vallamajas

Luunja vallas on olemas rikkalik maastikuline ja asustusajalooline pärand, mida soovime uue üldplaneeringuga kaitsa, esile tõsta ning muuta nähtavaks nii kohalikele kui kaugemalt tulijatele.

Luunja vald koostab valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks uut üldplaneeringut, mille käigus tuleb lahendada muude ülesannete kõrval ka ka väärtuslike maastike ja miljööväärtuslike alade teemat. Luunja vallavalitsuse tellimusel koostas Hamletia OÜ (Minea Kaplinski-Sauk) vajaliku ülevaate saamiseks väärtusliku maastiku uuringu.

Uuringuala hõlmab Tartumaa maakonnaplaneeringus 2030+ määratletud väärtusliku maastiku: M4 „Emajõgi Luunjast Kastreni" Luunja valla territooriumile jääva osa. Töö eesmärgiks on analüüsida ja anda ülevaade väärtusliku maastiku asustuse ja maakasutuse kujunemisest ja arengust, selgitades välja nii tüüpilised kui erandlikud asustusmustrid ja ehitustavad ning hinnata maastike muutumist ja selgitada välja praeguse maastikumustri ja asustuse sarnasus traditsioonilisega.

Uuringuga antakse sisend üldplaneeringusse, töötades välja ala kaitse- ja kasutustingimused, mis tagaksid selle väärtuste püsimise ja arenemise, tuues välja uute majapidamiste rajamise tingimused ja põhimõtted, näidates ära väärtuslikud vaatekoridorid ning täpsustades maakonnaplaneeringus kehtestatud väärtusliku maastiku piire.

Mida uuringu käigus teada saadi, sellest räägib uuringu koostaja lähemalt 9. juunil kell 17.00 Luunja vallamaja esimese korruse saalis. Kohalikel elanikel on võimalus kaasa rääkida ning tajuda oma kodukoha väärtusi.

Uuringu materjalidega on võimalik tutvuda SIIN

Lisainfo: Eddy Märtin, eddy.martin@luunja.ee , +372 5199 1901