Üldplaneeringu menetluse teated

« Tagasi

Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

Tulenevalt planeerimisseaduse §-st 82 anname teada, et Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 03.07 – 16.08.2023.

Luunja valla üldplaneeringu koostamine on jõudnud etappi, kus igaühel on võimalus oma ettepanekuid teha. Planeeringualaks on kogu valla territoorium, st 131,8  km² suurune maa-ala. Arvestades muutunud majanduslikku olukorda ning ootusi elukeskkonna arenguks, on tekkinud vajadus üldplaneeringu ajakohastamiseks ja uueks lähenemiseks vallaruumi kujundamisel. Üldplaneering määrab maakasutus- ja ehitustingimused, on investeeringut ja ehitust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise või projekteerimise tingimuste alus ning käsitleb valla arengut tervikuna. Üldplaneering koosneb kaardist (kaartidest) ja seletuskirjast. Kaardile on märgitud erinevate maa-alade kasutusotstarbed. Seletuskirjas selgitatakse täpsemalt valla maa-ala kasutustingimusi.

Elektrooniliselt on materjalid avalikustamise perioodil kättesaadavad Luunja valla veebilehel ning lisaks paberkandjal kolmes asukohas:

1.      Luunja Vallavalitsus

2.      Lohkva raamatukogu

3.      Kavastu raamatukogu

Arvamused palume edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel eelnõu avaliku väljapaneku jooksul Luunja Vallavalitsusele aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222 või vald@luunja.ee. Informatsiooni avalike arutelude toimumise aja, asukoha ning viisi kohta edastab Luunja Vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Lisainfo: Eddy Märtin, eddy.martin@luunja.ee, +372 5199 1901

 

Üldplaneeringu väljapaneku materjalid:

Luunja valla üldplaneeringu veebikaart 

Asustusüksuste piiride muudatuste veebikaart