« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksusele ja lähialale detailplaneeringu ning otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamis

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.  Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi kinnistule auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja vallavolikogu otsus 29. aprill 2021 nr 28

Lähtetingimustele laekunud arvamused:

Katalamaja

Keskkonnaamet

Tartu Veevärk AS

 

Varasem menetlusteave