« Tagasi

Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 22.08.2023 korraldusega nr 2-4/259 Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omanike soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 21.12.2006 otsusega nr 12-6.2 eesmärgiga planeeringuala kruntideks jagada, määrata kruntidele ehitusõigus elamuehituse eesmärgil ning määrata tehnovõrkude ja -rajatiste asukoht