Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole avalik koosolek. Nõuded avalikule koosolekule sätestab korrakaitseseadus. Juhul, kui soovitakse Luunja valla territooriumil korraldada avalikku üritust tuleb saada vallavalitsuselt luba.

Avaliku ürituse korraldamist reguleerib Luunja Vallavolikogu 26.05.2022 määrus nr 17 „Avaliku ürituse korraldamise kord".

Loa saamiseks peab ürituse korraldaja esitama avaliku ürituse korraldamise taotluse, vajadusel koos kooskõlastustega, vallavalitsusele vähemalt 20 päeva enne ürituse toimumist. Taotluse saab esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressile vald@luunja.ee.

 

Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse palume esitada Luunja SPOKUS.

 

Vallavalitsus keeldub avaliku ürituse loa andmisest, kui:

  • avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
  • avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  • loa taotlus on esitatud hiljem kui 20 päeva enne ürituse toimumist ning valitsus ei pea võimalikuks ürituse pidamise luba etteteatamistähtaja lühidust arvestades anda;
  • korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  • esinevad muud põhjendatud asjaolud, mis ei luba üritust taotletud viisil läbi viia.