Teostatud hanked alates 2020. a

« Tagasi

Hinnapakkumuste küsimine Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehituse peatöövõtu omanikujärelevalve teenuse osutamiseks

Sihtasutus Luunja Jõesadam (edaspidi Hankija) soovib hinnapakkumust riigihankele „Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehituse peatöövõtt" (viitenumber 228173) omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Riigihankes teostab ehitustöid peatöövõtjana JAAGOR GRUPP OÜ.

Riigihanget puudutavad hanke alusdokumendid on saadaval Riigihangete registris, käesolevat pakkumusmenetlust puudutavad alusdokumendid (Käsunduslepingu projekt, ehitusluba) on saadaval internetiaadressil:
https://www.dropbox.com/sh/r8h0v4qmjor6rz6/AAAcB1PjHb_12JSCqfTswKeoa?dl=0

Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded:

  1. Pakkuja peab omama kehtivat MTR registreeringut tegevusalal „Omanikujärelevalve";
  2. Pakkuja peab omanikujärelevalve teenuse juhtimiseks kaasama vastutava omanikujärelevalve inseneri, kelle kutsekvalifikatsioon on vähemalt diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (spetsialiseerumine „Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine");
  3. Pakkuja peab omanikujärelevalve teenuse osutamisel kaasama omanikujärelevalve inseneri, kelle kutsekvalifikatsioon on vähemalt diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooni insener, tase 7 („Välisveevarustus ja kanalisatsioon" alleriala, ametiala „Omanikujärelevalve");
  4. Pakkuja peab omanikujärelevalve teenusel (tugevvool) kaasama omanikujärelevalve inseneri, kes omab vähemalt B-klassi pädevustunnistust;

Pakkuja esitab pakkumuses andmed omanikujärelevalve inseneride kohta, kelle kutsekvalifikatsiooni kontrollib Hankija iseseisvalt SA Kutsekoda Kutseregistri alusel. Vajadusel võib Hankija nõuda pakkujalt täiendavaid dokumente omanikujärelevalve inseneride kvalifikatsiooni tõendamiseks. Kaasatud omanikujärelevalve insener võib täita mitut kvalifitseerimise aluseks olevat nõuet, kui tema kutsekvalifikatsioon vastab nõutud tasemetele.

Omanikujärelevalve teenuse eeldatav kestus ehitusperioodil on 7 (seitse) kuud kuni ehitushanke lõpliku vastuvõtmiseni, millele lisandub garantiiperioodi nõustamine 36 (kolmkümmend kuus) kuud.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim maksumus. Pakkumuses palume esitada omanikujärelevalve teenuse 1 kalendrikuu osutamise maksumuse (ilma KM-ta ja KM-ga). Pakkujal tuleb pakkumuse maksumuse arvestamisel arvestada kõikide võimalike kuludega, et osutada kvaliteetset omanikujärelevalve teenust. Pakkumuses esitatud 1 kalendrikuu maksumus fikseeritakse kuni lepingu kohase täitmiseni.

Kalendrikuus osutatud teenuse eest tasutakse proportsionaalselt teenust osutatud päevade arvuga (nt teenuse osutamisega alustamise ja lõpetamise kuul).
Garantiiperioodi nõustamise sh garantiiülevaatustel osalemise maksumus (kompleksteenus) on 5% eeldatavast ehitusperioodi omanikujärelevalve teenuse osutamise maksumusest, s.t (7 x 1 (kalendrikuu maksumus)) x 0,05.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad Hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või Hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima maksumusega pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima Hankijaga hankelepingu hiljemalt 5 päeva jooksul Hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut  nimetatud tähtaja jooksul Hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib Hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 23.12.2020 e-posti aadressile kalvi.karu@luunja.ee. Pakkumuse e-kiri nimetada „Puhkeala OJV, mitte avada enne 24.12.2020". Pakkumuse kehtivuseks palume märkida 2 kuud. Lisaküsimuste korral võtta ühendust e-posti aadressil kalvi.karu@luunja.ee või telefonil +372 529 7659.

 


 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.