Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 7,34 ha. Planeeringualale nähakse ette uue ehituskrundi moodustamine suurusega 5001 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Elamukrundile juurdepääsuks on kavandatud eraldi transpordimaa krunt algusega Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 20.07-02.08.2020 Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja Vallavolikogu otsus nr 38

Kavastu külas Lodi-Jõksi detailplaneeringu eelnõu

Keskkonaaameti kooskõlastus

Põllumajandusameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Muinsuskaitseameti kooskõlastus

Elektrilevi koostöö

Illustratsioon