Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas Siku maaüksusele

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas Siku maaüksusele ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 5,3 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnangja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. 

Volikogu otsus nr 43