Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringualale moodustatakse kolm ligikaudu 0,9 ha suurust elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamukruntidele on ette nähtud üksikelamu ja abihoonete rajamine. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud lokaalselt puurkaevu ja omapuhastite baasil. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.