Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale äri- ja laohoonete krundi moodustamine suurusega 13 733 m² ja ehitusõiguse seadmine kuni 2-korruselistele äri- ja laohoonetele. Juurdepääs krundile on planeeritud kohalikult Kollu teelt. Kollu tee äärde on planeeritud 3 m laiune kergliiklustee. Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon lahendatakse AS Tartu Veevärk võrkudest. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 180