Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuga nähakse ette elamukrundi moodustamine suurusega 5001 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku 300 m², põhihoone kõrgusega maks. 8 ja abihoone 5,5 m. Juurdepääs planeeritakse Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Planeeringulahendus järgib Luunja valla üldplaneeringut. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Viide otsusele

Kehtestamise korraldus