Avalikud menetlused

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus algatas Kulli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste määramise avatud menetluse

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/04254. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 31.03.2005 otsusega nr 3-7 kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringu lahenduses kavandatud üksikelamu räästajoone kõrgust maapinnast kuni 10% ulatuses ja hoonestusala nihutamist. Planeeringus kajastatud üksikelamu räästajoone kõrgus on 2,8 kuni 3,2 meetrit maapinnast.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Kulli kinnistu detailplaneeringus kehtestatud hoonestusala nihutamine muudab olemuslikult detailplaneeringu lahendust. Detailplaneeringus kajastatud räästajoone kõrguse täpsustamine kuni 10% ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult, detailplaneeringu täpsustamine ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga. Luunja Vallavalitsus nõustub Kulli maaüksuse detailplaneeringu punktis 3.6 käsitletud räästajoone kõrguse täpsustamisega kuni 10% ulatuses. Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 22. aprillist kuni 1. maini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)