Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu korrektuur

 

Luunja valla Veibri küla asuva Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muudatuse avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik avaldus arvamustega. Avaliku arutelu tulemusel jäid esitatud vastuväited ja ettepanekud üles. Avalikustamise käigus ei leitud kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja ei jõutud kokkuleppele.

Menetlusetapp lõppenud! Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muudatuse (vt vallavolikogu 22.08.19 otsust nr 47). Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha. Planeeringuala hõlmab varemplaneeritud 23 üksikelamu maa krunti ja juurdepääsutänavate võrku. Krundi lubatud suurimat ehitisealust pindala suurendatakse 10-15-lt %-lt 20-le %-le ning suurendatakse hoonetusalasid. Planeeringu tekstis ja joonistel kajastatud planeeringulahendus muus osas tuleneb Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringust ning see osa ei kuulu arutluse alla ega ole vaidlustatav. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-06.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad: