Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse Uus-Teearu kinnistu osa-alale ette kolm uut üksikelamu maa krunti suurustega ligikaudu 3000-4000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Veevarustus on lahendatud Kotardi tee 3a maaüksusel asuva puurkaevu baasil ja reoveekanalisatsioon igal krundil individuaalselt biopuhastiga. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 125

Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneering

 

Avalik väljapanek

Planeeringuga nähakse Uus-Teearu kinnistu osa-alale ette kolm uut üksikelamu maa krunti suurustega ligikaudu 3000-4000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku 300 m² ja kõrgusega 8,5 m põhihoone ja 5 m abihoone. Juurdepääsud ehituskruntidele on lahendatud otse Roobi teelt, mis on üldplaneeringus määratud avaliku kasutusega kohalikuks teeks. Kuni avaliku kasutuse tagamiseni on ette nähtud juurdepääs elamukruntidele lahendada servituudiga. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud lokaalselt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga saab tutvuda 22.02.-07.03.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on u 1,0 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.