Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering

Luunja valla Lohkva küla asuva OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik avaldus arvamustega. Avaliku arutelu tulemusel jäid esitatud vastuväited ja ettepanekud üles. Avalikustamise käigus ei leitud kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja ei jõutud kokkuleppele.

Menetlusetapp lõppenud! Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu (vt vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 48). Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja Soojuse tee 18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus uutele tootmis- ja laohoonetele tootmisasutuse laiendamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuga koos koostati KSH, mis tuvastas olulise negatiivse mõju ilmnemisvõimalikkuse planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus. KSH tulemused on planeeringulahenduses arvesse võetud ja lisatud planeeringusse. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-22.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad:

Menetlusetapp lõppenud! Eskiisi avalik väljapanek

Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.05 – 19.06.2018. Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimus 06.08.2018 kell 18:00 Luunja vallamajas. Avaliku väljapaneku ajal laekus neli kirjalikku avaldust arvamustega, lisaks tehti kaks ettepanekut avalikul arutelul. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused ja täiendused.

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on 14. aprilli 2016. a otsusega nr 25 lõpetanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:0089) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja algatanud OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja 18 kinnistuid. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi tootmisasutuse laiendamiseks. Planeering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00). 

Planeeringuga seonduvad dokumendid:

 

 

 

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu (vt vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 48). Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja Soojuse tee 18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus uutele tootmis- ja laohoonetele tootmisasutuse laiendamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuga koos koostati KSH, mis tuvastas olulise negatiivse mõju ilmnemisvõimalikkuse planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus. KSH tulemused on planeeringulahenduses arvesse võetud ja lisatud planeeringusse. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09-22.10.2019 Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu eelnõu juurde kuuluvad lisad: