Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kehtestamine

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette 7526 m² suuruse Veibri tee 4 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks. Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud ühisvõrkudest. Planeeringuga nähakse ette Veibri tee maa-ala laiendmaine 15 meetrini ja lahendatakse tee maa elemendid. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Kehtestatud detailplaneering

Avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Veibri tee 4 maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele ning lahendada Veibri tee maa-ala.

Planeeringuga nähakse ette 7526 m² suuruse Veibri tee 4 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks suurustega 2000 m² ja 5173 m². Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Juurdepääs uuele ehituskrundile kavandatakse otse Veibri teelt. Hoonetele on ette nähtud ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Planeeringuga nähakse lisaks ette Veibri tee maa-ala laiendmaine 15 meetrini ja lahendatakse tee maa elemendid: 7 m laiuse sõidutee ja haljasribaga eraldatud 3 m laiune kergliiklustee. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Planeeringu on kooskõlastanud Päästeamet. Planeeringu lahenduse on heaks kiitnud Elektrilevi OÜ ja Tartu Veevärk AS. 

Planeeringuga saab tutvuda 22.02.-07.03.2021 Luunja vallamajas ning veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Algatamine

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Veibri külas Veibri tee 4 maaüksusele ja lähialale eesmärgiga kaaluda võimalusi Veibri tee 4 maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele ning lahendada Veibri tee maa-ala. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Detailplaneeirngu algatamise otsus ja lähtetingimused

 

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.