Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Luunja vallavolikogu algatas Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi  planeeringualale kuni nelja üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 1,07 ha. Planeeringuala hõlmab Luunja alevikus Pärna (43202:003:0037) maaüksust ja lähialana Uus tn 21 (43202:003:0038) maaüksust juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus