Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kellukese maaüksuse detailplaneering

 

Avalik väljapnek.

 

Planeeringuala suurus on 12467 m². Planeeringualale antakse ehitusõigus kultuuri- ja spordihoonete rajamiseks nagu nt raamatukogu, külakeskus, spordihall. Juurdepääsud on kavandatud Sinilinnu teelt ning riigi teelt. Planeeringuala riigitee poolsele alale on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee. Planeeringualal on ette nähtud ühisveevärk ja –kanalisatsioon ning kaugküte. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 28.12.2020-10.01.2021.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Volikogu otsus

Detailplaneeringu eelnõu

Kooskõlastused ja arvamused

Illustratsioon