Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kollu tee 3 kinnistu detailplaneering

Vastuvõtmine ja avalikustamine

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksust suurusega 13733 m² ja lähialana Kollu teed. Planeeringuga kavandatakse äri- ja laohoonete krundi moodustamine suurusega 13733 m² ja ehitusõiguse seadmine kuni 2-korruselistele äri- ja laohoonetele. Planeeringualale on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning sademeveekanalisatsioon. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 20.01-02.02.2020 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel www.luunja.ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Arvamuste küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 30.11.2019 k.a posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.