Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on u 3,3 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.