Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi kahe üksikelamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on u 1,0 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.