Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksusele ja lähialale ning otsustanud jätta algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuna planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 24,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamu kruntide ja puhkeala kavandamiseks. Maantee äärde on ette nähtud jalgratta- ja jalgtee planeerimine. Vajalikud uuringud: dendroloogiline hindamine, arheoloogilised eeluuringud, muinsuskaitse eritingimused, liiklusmüra hinnang.

Planeeringuga seonduvad dokumendid:

Asutuste ja isikute arvamused: