Projekteerimistingimuste avalikustamine

Luunja vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks kogu planeeringuga hõlmatud alal projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

25.03.2019 esitas arendaja Ron OÜ juhatuse liige Toomas Laas projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 25. juuni 2009.a otsusega nr 43 kehtestatud Kronska ja Lamba kinnistute detailplaneeringut selliselt, et detailplaneeringuga kruntidele määratud kruntide katusekalde ehitusõigus kehtivast 30-45 täpsustada erineva tsoneeringuga 0-5 kraadi ja 10-25 kraadi. Arendajal on soov luua tervikuna elamuala ühtses arhitektuurilises võtmes. Vt kaasasolev skeem.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

Avalik väljapanek kestab 24. aprillist 2019 kuni 8. maini 2019. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

 

Vt Katusekallete tsoneeringu eskiis


Vt EELNÕU: Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul


_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus algatas  Padila  kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Padila tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kruntidel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

10.03.2017 esitas arendaja Karin Raid projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 23.11.2016. a otsusega nr 8 kehtestatud Padila maaüksuse  detailplaneeringut, et muuta detailplaneeringuga kruntidele määratud üksikelamute katusekalde ehitusõigust s.o katusekaldest 30°-45° lamekatuseks 0°-15°. Arendajal on soov luua tervikuna elamuala ühtses arhitektuurilises võtmes.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

Avalik väljapanek kestab 17. detsembrist 2018 kuni 2. jaanuarini  2019. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

 

Asendiplaani eskiis

_____________________________________________________________________________________Luunja vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba kinnistute  detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

 

23.10.2018 esitas arendaja Ron OÜ juhatuse liige Toomas Laas projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 25. juuni 2009.a otsusega nr 43 kehtestatud Kronska ja Lamba kinnistute detailplaneeringut.

 

Taotleja soovib muuta Tamme tee 3, 5, 7, 9, 11, 13 ridaelamukruntide arhitektuurinõudeid.  Planeeringu seletuskirja arhitektuurinõuded näevad sektsioonide arvuks   ridaelamu krundil kuni 8 sektsiooni. Taotleja soovib seda suurendada kuni 12 sektsioonini kuna „ Põhjus muudatuse tegemiseks on inimeste ootuste ja soovide muutus elamispinna osas. Eelistatakse kompaktsemaid ja praktilistel lahendustega ridaelamubokse mille ostuhind ja ülalpidamiskulud ja on mõistlikud. Pealegi ei ole ridaelamu sektsioonide arv kui arhitektuurinõue   piirkonnas , mis on alles väljakujundamisel, asjakohane. ”

 

Ehitusseadustiku § 27 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega

täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

 

Muus osas jääb detailplaneering kehtima endisel kujul. Ei muudeta  hoonestuslaadi ega ehitusõigust (krundi kasutamise sihtotstarvet, hoonete lubatud arvu

 

krundil, hoonete suurimat lubatud ehitisealune pinda ega lubatud maksimaalne kõrgust);

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1  kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

 

 Avalik väljapanek kestab 7. detsembrist  17. detsembrini  2018. a.  Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste   andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

 

Asendiplaani eskiis
3D joonis

_____________________________________________________________________________________Luunja vallavalitsus algatas  Kaasiku kinnistu     detailplaneeringu  täpsustamiseks Ringraja tee 17 krundil projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

30.10.2018 esitas Kert Eisberg projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 16.02.2006. a otsusega nr 2 – 6.1 kehtestatud Kaasiku kinnistu detailplaneeringut.

Taotleja soovib detailplaneeringut muuta  selliselt, et nihutada  detailplaneeringuga määratud Ringraja tee 17 krundi   hoonestusala kuni 10% ulatuses, eesmärgiga ehitada kinnistule 1-korruseline üksikelamu sobivamasse asukohta. Samas soovitakse muuta detailplaneeringuga ettenähtud katusekalde (30°-45°) vahemikku 25°kuni 35° -ni ja kogumismahuti asemel rajada reoveesüsteem väikereoveepuhasti ja  imbväljaku baasil.

 

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.  

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 29. novembrist  kuni 11. detsembrini 2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee

 

Asendiplaani eskiis


_____________________________________________________________________________________Hobunurme tee tee 2, 4, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 kruntide  projekteerimistingimuste avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

Kinnistu omanik on esitanud 05.09.2018.a taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul. Omanik soovib taotleda detailplaneeringuga

Hobunurme tee 2, 4, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 ja 31

kruntidele määratud katusekalde ehitusõiguse muudatust detailplaneeringuga määratud 35°-45° katusekallet vähendades seda 18°-30° kaldeni.

Projekteerimistingimuste taotlus on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.

Kinnistul kehtib Luunja vallavolikogu 25.09.2008. a otsusega nr 11–4.1 kehtestatud Laja kinnistu detailplaneering.

Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ja projekteerimistingimustega soovitakse muuta või täiendada asjakohasel juhul hoone detailplaneeringu kohast katusekalde vahemikku on võimalik Luunja  vallavalitsusel ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 ja lõike 4 punktide 2 ja 4 alusel väljastada projekteerimistingimused. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul tuleb korraldada avatud menetlusena.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas

27.09.2018 - 09.10.2018

Luunja alevik, Puiestee 14 vallamaja tööaegadel ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul

luunjavv@luunja.ee

 
Projketeerimistingimuste eelnõu

Detailplaneeringu põhijoonis
Elamute näidis


_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus algatas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

15.08.2018 esitas OÜ Roheline Agro esindaja Rainis Rebane projekteerimistingimuste taotluse, millega palus täpsustada Luunja vallavolikogu 15.06.2017. a otsusega nr 40 kehtestatud  Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringut  selliselt, et nihutada Jõeharu põik 9 ja Jõeharu põik 11 krundil paiknevat hoonestusala kuni 10% ulatuses.

 

Taotleja soovib nihutada ja suurendada hoonestusala kuni 10% ulatuses, eesmärgiga lühendada ja laiendada hoonestusala kuna kavandatud hoonestusala on liiga kitsas, et ette näha tänapäevane mõistlik elamu arhitektuurne lahendus.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.  

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 21. septembrist  kuni 5. oktoobrini 2018. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil 

luunjavv@luunja.ee


Projekteerimistingimuste eelnõu

 

Asendiplaani eskiis
__________________________________________________________________________________Luunja vallavalitsus algatas  Lohkva külas Salu tee 4/1 – 4/10 kruntidel kehtiva  detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

10.04.2018 esitas arendaja esindaja Booden Haldus OÜ juhatuse liige Oliver Piir projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 16.04.2004. a otsusega nr 4-2.1 kehtestatud liini   kinnistu detailplaneeringut.

 

Taotleja soovib nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses, eesmärgiga lühendada ja laiendada hoonestusala kuna kavandatud hoonestusala on liiga kitsas, et ette näha tänapäevane mõistlik elamu arhitektuurne lahendus.

 

Taotleja soovib muuta planeeringuala krundijaotust  - moodustades Salu tee 4/1 – 4/10 ridaelamute sektsioonide kruntidest kaks iseseisvat ridaelamute krunti. Samas nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses, mis tagab tehniliselt ja ehituslikult ridaelamute parema paigutuse krundil. Sektsioonide arv ridaelamu kruntidel kokku 24 (ühel ridaelamul 12 sektsiooni).

 

Ehitusseadustiku § 27  kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega nihutatakse ehitusala kuni 10% ulatuses ja täpsustatakse  krundijaotust.  See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult (ei muutu hoonestuslaad).

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult (ei muutu hoonestuslaad).

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 10. kuni 24. maini 2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil

luunjavv@luunja.ee.

 
Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaani eskiis

____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus algatas Palmako ja Mesimummi maaüksustele projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse seoses päikeseelektrijaama kavandamisega.Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu puudumisel

 

13.04.2018 esitas AS Palmako esindaja Mahe NRG Ehitus OÜ  projekteerija  Kaido Rohtmaa projekteerimistingimuste taotluse   päikeseelektrijaama projekteerimiseks ja püstitamiseks AS Palmako tootmisterritooriumil (Palmako ja Mesimummi kinnistud).

 

Eesmärk on  paigalda päikeseelektrijaam (0,9 MW) ettevõtte elektrienergiaga osaliseks varustamiseks .

 

Vastavalt PlanS § 125 lg 5 p 2 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata (nimetatud kinnistutele ei ole detailplaneeringut koostatud) püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

 

Vastavalt Luunja vallavolikogu 26. juuni 2008.a. määrusega nr 8-1 kehtestatud Luunja valla üldplaneeringule on  piirkond, kus paikneb AS Palmako territoorium ja selle lähiala, määratletud tootmisettevõtete piirkonnana ja maa juhtotstarbeks määratletud  tootmismaa. Eelpooltoodud päikeseelektrijaam paiknemine on kavandatud nimetatud piirkonda.

 

Täiendavalt on koostatud „Palmako päikeseelektrijaama keskkonnamõju hindamise eelhinnang“ (koostaja OÜ Alkranel, 01.04.2018). Hinnang toob lõpprezümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude  esinemine tõenäoline ja puudub vajadus täismahus keskkonnamõju hindamise algatamiseks ja läbiviimiseks. Tegevusega ei kaasne müra, vibratsiooni, lõhna, valguse ega soojuse reostust ega mõjusid inimese tervisele või heaolule ega ümbritsevale keskkonnale.

 

Avalik väljapanek kestab 26. aprillist kuni 8. maini 2018. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil

luunjavv@luunja.ee


Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaani eskiis
Keskkonnamõju hindamise eelhinnang___________________________________________________________________________________
Luunja vallavalitsus algatas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

06.03.2018 esitas OÜ Roheline Agro esindaja Rainis Rebane projekteerimistingimuste taotluse, millega palus täpsustada Luunja vallavolikogu 15.06.2017. a otsusega nr 40 kehtestatud  Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringut  selliselt, et nihutada Jõeharu põik 8 krundil paiknevat hoonestusala kuni 10% ulatuses.

 

Taotleja soovib nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses, eesmärgiga lühendada ja laiendada hoonestusala kuna kavandatud hoonestusala on liiga kitsas, et ette näha tänapäevane mõistlik elamu arhitektuurne lahendus.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.  

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 12. aprillist  kuni 26. aprillini  2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

 

Lisa:
Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaani eskiis___________________________________________________________________________________

Luunja vallavalitsus algatas Pajula kinnistu detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

06.03.2018 esitas arendaja esindaja Enefit Green AS projekteerija Taagi Tellus projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 24.01.2008. a otsusega nr 2-14 kehtestatud Pajula   kinnistu detailplaneeringut.

 

Taotleja soovib nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses, et paigalda Pajula tee 4 (AS Greif) tootmisterritooriumile päikeseelektrijaam ettevõtte elektrienergiaga osaliseks varustamiseks.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.  

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 12. aprillist  kuni 26. aprillini  2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.


Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil

luunjavv@luunja.ee

 

Lisa: 

 Projekteerimistingimuste eelnõu

 Asendiplaani eskiis


_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba detailplaneeringuala liikluskorralduse täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

26.02.2018 esitas arendaja esindaja Indrek Puhalainen projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse täpsustada Luunja vallavolikogu 25.06.2009. a otsusega nr 43 kehtestatud Kronska ja Lamba detailplaneeringut.

 

Taotleja soovib täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 7 on lubatud täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.  Avalik väljapanek kestab 29. märtsist kuni 12. aprillini  2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil

luunjavv@luunja.ee

.

 

Lisa : projekteerimistingimuste eelnõu;

          Kronska ja Lamba detailplaneeringuala teedeprojekti asendiplaani eskiis.


___________________________________________________________________________________


AS Tarmeko Soojuse tee 18 tootmishoone laiendamise projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

AS Tarmeko on esitanud 24.01.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 02.07.2015. a korraldust nr 207 „Projekteerimistingimuste määramine Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone laiendamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2015 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud hoonetealust lubatud kogupinda  4500-lt m2 5000- le m2  ja punktis 4.4 toodud hoone lubatud suuremat kõrgust 8 meetrilt 12 meetrile. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 207 kehtima muutmata kujul.

 

Täiendavalt on koostatud „Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang (koostaja OÜ Alkranel, 09.05.2017). Hinnang toob lõpprezümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude esinemine tõenäoline ja puudub vajadus KMH protsessi läbiviimiseks.

 

Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude eelhinnangu on keskkonnaamet oma 26.05.2017 kirjaga nr 6-2/17/6397-2 kooskõlastanud.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas

17.06.2017 - 27.06.2017

Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel 

luunjavv@luunja.ee

 või paberkandjal Luunja vallamajja, Puiestee 14 Luunja alevik.


EELNÕU

Keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang


____________________________________________________________________________________

Lihaveiste laudakompleksi projekti koostamiseks 26.11.2014 aastal korraldusega nr 360 väljastatud (Farmi maaüksus, Poksi küla) projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

OÜ Oomiste Agro on esitanud 08.06.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 26.11.2014. a korraldust nr 360 „Projekteerimistingimuste määramine lihaveiste laudakompleksi ehitusprojekti koostamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2014 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud laudakompleksi ehitusalust pinda 40 000- le m2 ja  loomade arvuks kuni 600 lihaveist. Samas soovitakse ülaltoodud projekteerimistingimuste pikendamist tagasiulatuvalt 2 aasta võrra. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 198 kehtima muutmata kujul.

 

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas 15.06.2017 - 26.06.2017 Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel luunjavv@luunja.ee või paberkandjal Luunja vallamajja, Puiestee 14 Luunja alevik.


EELNÕU


 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb